Fant 126 datasett

Filterresultater
 • Stavanger Parkering

  Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt.
 • Prognose for luftkvalitet Stavanger

  Kolonnen "index" viser forventet luftkvalitet 1 :Lite forurenset luft 2 :Moderat 3 :Høy 4 :Svært høy Kolonnene forecastDate og timeofdDay viser dato og klokkeslett for forventet...
 • Luftmåling Stavanger

  Data fra to luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se...
 • Varsel Om Feil - VOF

  Dette datasettet inneholder hendelsesdata fra Stavanger kommunes Varsel Om Feil - løsning siste 5 år. Oppdateres daglig.
 • AktivBy - reserveringer

  Datasett som viser reserverte idrettslokaler/ressurser som leies ut av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Se https://aktivby.stavanger.kommune.no for mer informasjon om...
 • AktivBy - arrangement

  Datasett som viser kommende arrangement i idrettslokaler som eies av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Se https://aktivby.stavanger.kommune.no for mer informasjon om...
 • Nedgravde containere

  Datasettet viser type avfall, fyllingsgrad og plassering til over 2000 nedgravde søppelcontainere på Nord-Jæren.
 • Klimadata

  Datasettet har to ressurser. De viser, time for time, det totale strøm- og gassforbruket i Stavanger. På sikt vil også utslippet fra biltrafikken komme med. For nærmere...
 • Sykkeldata

  Data fra sykkelsensorer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha...
 • Fotgjengerdata Stavanger

  Data fra 4 sykkelsensorer i Stavanger kommune som også teller fotgjengere. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes...
 • Telefonliste Stavanger kommune

  Inneholder navn, avdeling, telefon og mobilnummer til ansatte i Stavanger kommune.
 • Kolumbus bus stops

  Data for all bus stops in Rogaland, serviced by Kolumbus buses. The data consists of bus stop name and coordinates. Note that this collection of active bus stops can vary...
 • Kolumbus real time open data

  Kolumbus Real Time Open Data is standardized on SIRI (Service Interface for Real Time Information) which is a web based XML protocol to allow distributed computers to exchange...
 • Rutedata fra Kolumbus

  Kolumbus har tilgjengeliggjort sine rutedatasett på General Transit Feed Specification (GTFS) og Regional Trafikk Opplysning (REGTOPP) formatene siden mars 2011. Frie...
 • Skoler og skolekretser Stavanger

  Datasettet inneholder både plassering av grunnskolene i Stavanger og skolekretsene. Iht. opplæringsloven er elevens nærskole den skolen med kortest gå-avstand. For å antyde...
 • Skoler Randaberg

  Skoler i Randaberg.
 • Skolerute Randaberg

  Skolerute for barne- og ungdomsskolene og kulturskolen i Randaberg kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen "skolerute" viser alltid den aktuelle...
 • Ansatte per organisasjonsenhet Stavanger kommune

  Datasettet viser antall ansatte og antall årsverk med stillingsprosent > 0 pr. org.enhet. Tallgrunnlaget inneholder både fast ansatte, vikarer og de som er i lønnet...
 • Befolkningstetthet i Stavangers bydeler

  Antall personer per kvadratkilometer landareal. Kilde: Stavangerstatistikken.
 • Skolerute Stavanger

  Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Stavanger kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen Skolerute viser alltid den aktuelle skoleruta.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).