Støy jernbane

Støysoner for utendørs støy rundt støykilden jernbane. To soner: – Stønivå > 65 dB LAEQ24, hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. – Støynivå >55 dB L AEQ24, vurderingssone. Støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende resultat. Støysonene er utarbeidet i samsvar med T-1442: ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging”.
Noise level – railways

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Sist oppdatert oktober 10, 2021, 07:40 (CEST)
Creat august 31, 2016, 15:16 (CEST)
Gyldig fra:
Gyldig til:
Oppdateres: Hvert 4. år